1987 Ford Ranger


 
High & low beam headlamp
 • H6054
 • H6054ST
 • H6054XV
 • H6054CB
 • H6054LL
View H6054 Bulb


Parking light
 • 1157
 • 1157LL
View 1157 Bulb


Front turn signal
 • 1157
 • 1157LL
View 1157 Bulb


Rear turn signal
 • 1157
 • 1157LL
View 1157 Bulb


Tail light
 • 1157
 • 1157LL
View 1157 Bulb


Stop light
 • 1157
 • 1157LL
View 1157 Bulb


License plate
 • 194
 • 194LL
 • 67/97
View 194 BulbView 67/97 Bulb


Back up light
 • 1156
 • 1156LL
View 1156 Bulb


Front sidemarker
 • 194
 • 194LL
View 194 Bulb


Ash tray
 • 1892
View 1892 Bulb


Glove box
 • 1891
View 1891 Bulb


Map light
 • 1816
View 1816 Bulb


Step/Courtesy light
 • 1815
 • 89
 • 912
View 1815 BulbView 89 BulbView 912 Bulb


Trunk/Cargo area
 • 912
View 912 Bulb


Instrument-general
 • 161
 • 1815
 • 194
 • 194LL
View 161 BulbView 1815 BulbView 194 Bulb


Hi-beam indicator
 • 194
 • 194LL
View 194 Bulb


Seat belt indicator
 • 194
 • 194LL
View 194 Bulb


Brake warning
 • 194
 • 194LL
View 194 Bulb


Directional signal indicator
 • 194
 • 194LL
View 194 Bulb


Radio dial
 • 1893
View 1893 Bulb